Poučení o právech subjektu zpracování osobních údajů


Správce

 1. Společnost Home Real Estate s.r.o., IČO: 24749940, se sídlem Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 171201 (dále jen „správce“) je v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) správcem Vámi poskytovaných osobních údajů, na kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů.
 2. Ve věci ochrany a správy Vašich osobních údajů můžete správce kontaktovat:
 • Telefonicky na čísle: +420775524928
 • Emailem na adrese: [email protected]
 • Písemně na adrese: Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3
 • Datovou schránkou ID: 823uy3k

 1. Jaká práva máte v pozici subjektu zpracování

 

 1. Právo na přístup
  1. Podle článku 15 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo získat od správce potvrzení o tom, jestli zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud jsou Vaše osobní údaje opravdu zpracovávány, máte právo k nim získat přístup společně s následujícími informacemi:
   1. účely zpracování;
   2. kategorie dotčených osobních údajů;
   3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
   4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
   5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
   6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
   7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás;
   8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpoklá­daných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

 1. Právo na opravu
  1. Podle článku 16 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po správci opravu osobních údajů, které se Vás týkají.
  2. Správce musí tuto opravu učinit bez zbytečného odkladu.
  3. S přihlédnutím k účelu zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 1. Právo na výmaz (být zapomenut)
  1. Podle článku 17 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
   1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
   2. odvolal/a jste udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
   3. vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízené o ochraně osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízené o ochraně osobních údajů;
   4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
   5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje.
  2. To, co je uvedeno pod bodem a. výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné:
   1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
   2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl správce pověřen;
   3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
   4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 obecného nařízené o ochraně osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
   5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 1. Právo na omezení zpracování
  1. Podle článku 18 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
   1. pokud byste popíral/a přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
   2. zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl/a výmaz Vašich osobních údajů a žádal/a byste místo toho o omezení jejich použití;
   3. správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   4. vznesl/a-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízené o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  2. Pokud bylo zpracování omezeno podle bodu a. výše, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

 

 1. Oznamovací povinnost správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
  1. Podle článku 19 obecného nařízené o ochraně osobních údajů má správce povinnost oznámit jednotlivým příjemcům Vašich osobních údajů, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, že došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 obecného nařízené o ochraně osobních, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás informuje o těchto příjemcích, pokud to Vy požadujete.

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů
  1. Podle článku 20 obecného nařízené o ochraně osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému jste osobní údaje poskytl/a, bránil, a to v případě, že:
   1. správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu podle čl. 6. odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů; a
   2. zpracování se provádí automatizovaně.
  2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce a. máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
  3. Toto právo nelze uplatnit na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Taktéž jím nesmí být omezeno právo jiné osoby.

 

 1. Právo vznést námitku
  1. Podle článku 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízené o ochraně osobních údajů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  2. Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

 1. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
  1. Podle článku 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
  2. To neplatí, pokud je rozhodnutí:
   1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem;
   2. povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
   3. založeno na Vašem výslovném souhlasu.

 

 1. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
  1. Na základě článku 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů má správce povinnost Vám oznámit bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že bude mít určitý případ porušení za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.
  2. Oznámení podle předchozího odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
   1. správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Vaše osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
   2. správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva a svobody podle odstavce výše se již pravděpodobně neprojeví;
   3. vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

 

 1. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu
  1. Podle článku 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo, aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé z ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  2. Tímto dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
  3. Dozorový úřad, kterému byla Vaše stížnost podána, Vás informuje o pokroku v řízení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle článku 78 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Dostávejte nové nabídky

s aktuálními variantami bytů k pronájmu v Praze

varianty Vám budou chodit na e-mail jednou týdně
Veškeré osobní informace jsou soukromé a slouží pouze pro spojení s manažerem