Zásady zpracování a používání dat

Tyto zásady Vám stručně a účelně poskytnou informace o tom, jak jsou Vaše data zpracovávána a využívány.

Kdo data zpracovává a na koho se obrátit?

Správcem Vámi poskytovaných osobních údajů je v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) společnost Home Real Estate s.r.o., IČO: 24749940, se sídlem Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 171201 (dále jen „správce“), na kterého se můžete obracet v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Popov Petr email [email protected] tel. +420775524928

Jaká data zpracováváme?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme a využíváme, jsou shromažďovány buďto na základě smluv uzavřených s námi v souvislosti s poskytováním našich služeb, nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám Vy poskytnete, pokud budete mít zájem o zasílání marketingových sdělení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je zejména:

 • Jméno a příjmení
 • Bydliště
 • Rodné číslo nebo datum narození
 • Email
 • Telefon
 • Číslo bankovního účtu
 • ID v sociálních sítích

Za jakým účelem data zpracováváme a jaký k tomu máme zákonný důvod?

Vaše data jsou zpracovávána a využívána v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů na základě těchto zákonných důvodů:

 • zpracování je nezbytné v rozsahu nutném pro splnění smlouvy, kterou jste s námi v rámci poskytování našich služeb uzavřeli, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás, jakožto správce, vztahuje,
 • na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, a to zejména za účelem rozesílání nových nabídek, či užitím přímého marketingu. Tento souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat nebo omezit jeho rozsah.

Zpracování provádíme za účely:

 • poskytování služeb
 • komunikace s Vámi
 • zasílání nových nabídek
 • informování o novinkách
 • využití přímého marketingu

S kým data sdílíme?

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány našim smluvním partnerům, a to:

 • partnerské realitní kanceláře
 • poskytovatelé finančních služeb
 • partnerské developerské společnosti 
 • odsouhlasená předání
 • předání ke splnění právních povinnosti a předání nutná z povahy věci

Výše uvedení partneři jsou smluvně zavázáni k dodržování bezpečnosti při zpracování Vašich osobních údajů na stejně vysoké úrovni, jakou Vám poskytuje naše společnost. Z tohoto důvodu se nemusíte obávat, že by Vaše údaje byli jakkoli zneužívány třetí stranou. V případě, že uplatníte některé z práv, která Vám z obecného nařízení o ochraně osobních údajů plynou, budou kroky směřující k naplnění Vašeho požadavku uplatněny i vůči našim partnerům, kterým jsme Vaše data poskytnuli.

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů poskytuje Vám, tedy subjektům zpracování osobních údajů, mnoho práv, která můžete v procesu zpracování osobních údajů vůči správci uplatnit. Mezi tato práva patří například právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu. Podrobné informace o těchto právech naleznete zdе 

Jak s daty zacházíme?

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně. Přípravu na příchod nové legislativy z Evropské Unie v podobě obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsme ve spolupráci s experty z partnerské advokátní kanceláře zahájili již několik měsíců v předstihu. Díky naší důkladnosti došlo k úpravě postupů napříč celou společností, a bylo zajištěno, že s Vašimi daty je zacházeno šetrně a precizně. Přístup k Vašim datům má jen úzká skupina prověřených zaměstnanců a bezpečnost je zajištěna na takové úrovni, aby nedošlo k jakémukoli úniku či zneužití Vašich osobních údajů.  

Dostávejte nové nabídky

s aktuálními variantami bytů k pronájmu v Praze

varianty Vám budou chodit na e-mail jednou týdně
Veškeré osobní informace jsou soukromé a slouží pouze pro spojení s manažerem